Bezpłatne porady prawne

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ
EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)
(odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości)

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875) W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 (odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości)

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości)

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez adwokatów i radców prawnych

1. Gmina Oborniki Śląskie -Biuro Pełnomocnika ds. uzależnień, ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 8.00 - 12.00

Wtorek - 8.00 - 12.00

Środa - 8.00 - 12.00

Czwartek - 8.00 - 12.00

Piątek - 8.00 - 12.00

2. Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 8.00 - 12.00

Wtorek - 8.00 - 12.00

Środa - 8.00 - 12.00

Czwartek - 8.00 - 12.00

Piątek - 8.00 - 12.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizację pozarządową

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, ul. Poprzeczna 18, 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 10.00 - 14.00

Wtorek - 14.00 - 16.00

Sobota - 10.00 - 14.00

2.Biblioteka Miejska w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 17.00 - 21.00

Środa - 18.00 - 20.00

Piątek - 17.00 - 21.00

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej usługi:

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

 

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

 

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych 

  1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.
  2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu umieszczone są na stronie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Zobacz stopkę...