godło

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia sądowe
Ogłoszenia

I Ns 415/18 - spadkodawca Jan Głąbicki

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Trzebnicy (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 9 listopada 2018 roku został złożony przez Irenę Głąbicką wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Głąbickiego, syna Stanisława i Anastazji, posiadającego numer PESEL 46032206672, ostatnio zamieszkałego przy ul. Wesołej 22, 55-100 Cerekwica, gmina Trzebnica, zmarłego w dniu 3 października 2013 roku w Cerekwicy.

 

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.);

2. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381§ 3 pkt 2 k.p.c.).

 

I Ns 196/19

Sąd Rejonowy w Trzebnicy, na podstawie art.  636 3 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638 1 k.p.c., ogłasza o złożeniu, w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 196/19, wykazu inwentarza spadku po zmarłej w dniu 31 sierpnia 2016 roku Krystynie Barbarze Gębuś (ur. 11 października 1973 roku), ostatnio zamieszkałej w Żmigrodzie przy ul. Kościelnej. Sąd Rejonowy w Trzebnicy poucza, że: ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo które są wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

I Ns 265/17

Sąd Rejonowy w Trzebnicy informuje, iż w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 265/17 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, tj. działki nr 15, położonej w Obornikach Śląskich przy ulicy Żwirki i Wigury 5, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00007549/9, a stanowiącej własność Karola Lakatos i znajdującej się w posiadaniu Joanny Kregler.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.”

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach

18 lutego 2019 r. - 24 lutego 2019 r.
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

 

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia celem przyniesienia potrzebującym skutecznej pomocy.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączył się również Sąd Rejonowy w Trzebnicy

 

W dniach od 18 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy przy ul. Parkowej 4.

 

Plan dyżurów:

- Poniedziałek 18 lutego 2019 r. w godzinach 9.00-10.00 (kurator sądowy) pokój nr 23, II piętro oraz w godz. od 15.00-18.00 (asystent sędziego) w pokoju nr 24a, II piętro;

- od wtorku do piątku godz. 9.00-10.00 (kurator sądowy) pokój nr 23, II piętro.

 

Nadto informujemy o możliwości uzyskania dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą  w 2019 r. pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Lista organizacji dostępna jest pod adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player