godło

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia sądowe
Ogłoszenia

I Ns 325/18

Sąd Rejonowy w Trzebnicy ogłasza, że złożono wykaz inwentarza po Janinie Teresie Lis, nr PESEL 51012705449, zmarłej 31 lipca 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Będkowo. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać w tut. Sądzie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Poucza się również, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do Sądu wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

I Ns 89/17

Sąd Rejonowy w Trzebnicy ogłasza, że w dniu 19 lipca 2019 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Zygmuncie Łysio, nr PESEL 52042206971, zmarłym w dniu 7 listopada 2012 roku, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Kryniczno przy ul. Spacerowej 2. 

Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

I Ns 265/17

Sąd Rejonowy w Trzebnicy informuje, iż w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 265/17 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, tj. działki nr 15, położonej w Obornikach Śląskich przy ulicy Żwirki i Wigury 5, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00007549/9, a stanowiącej własność Karola Lakatos i znajdującej się w posiadaniu Joanny Kregler.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.”

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach

18 lutego 2019 r. - 24 lutego 2019 r.
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

 

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia celem przyniesienia potrzebującym skutecznej pomocy.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączył się również Sąd Rejonowy w Trzebnicy

 

W dniach od 18 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy przy ul. Parkowej 4.

 

Plan dyżurów:

- Poniedziałek 18 lutego 2019 r. w godzinach 9.00-10.00 (kurator sądowy) pokój nr 23, II piętro oraz w godz. od 15.00-18.00 (asystent sędziego) w pokoju nr 24a, II piętro;

- od wtorku do piątku godz. 9.00-10.00 (kurator sądowy) pokój nr 23, II piętro.

 

Nadto informujemy o możliwości uzyskania dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą  w 2019 r. pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Lista organizacji dostępna jest pod adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player