godło

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Aktualności K O M U N I K A T O ZMIANIE ORGANIZACJI...

K O M U N I K A T O ZMIANIE ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA SĄDU REJONOWEGO W TRZEBNICY W OKRESIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 r.

K O M U N I K A T

O ZMIANIE ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA

SĄDU REJONOWEGO W TRZEBNICY

W OKRESIE

OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 r.

 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr A-0210-50/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 31 lipca 2020 r. od dnia 1 sierpnia 2020 r. w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2:

 

1. Do budynku stanowiącego siedzibę Sądu Rejonowego w Trzebnicy wstęp mają:

a)       osoby wezwane lub zawiadomione o rozprawie/posiedzeniu jawnym,

b)       osoby wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu lub informacji w budynku Sądu.

2. Ograniczenie wstępu wskazane w punkcie 1 dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, z wyjątkiem osób towarzyszących stronom, uczestnikom, obrońcom lub pełnomocnikom z zastrzeżeniem punktów 8-11.

3. W okresie wskazanym w punkcie 1 w budynku stanowiącym siedzibę I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej mogą przebywać osoby wezwane i umówione, osoby składające wniosek o udzielenie pomocy postpenitencjarnej oraz osoby objęte obowiązkiem zgłoszenia się do kuratora po opuszczeniu zakładu karnego.

4. Ograniczenia wstępu wskazane w punkcie 1 i 2 nie dotyczą pełnomocników, prokuratorów, komorników, a nadto osób, których obecność jest uzasadniona pełnioną służbą lub koniecznością wykonania prac zleconych przez Dyrektora Sądu.

5. W okresie wskazanym w punkcie 1 osobistej informacji w budynku Sądu udziela się w wyjątkowych wypadkach, zaś co do zasady informacje są udzielane telefonicznie lub mailowo.

6. W okresie wskazanym w punktach 1-5, liczba osób wezwanych, zawiadomionych albo załatwiających sprawy w budynku stanowiącym siedzibę Sądu Rejonowego w Trzebnicy nie może być większa niż 1 osoba na każde 15 m2 powierzchni ogólnodostępnej. Do limitu nie wlicza się pracowników sądu, prokuratury oraz funkcjonariuszy Policji.

7. Pomiędzy osobami przebywającymi w siedzibie Sądu Rejonowego w Trzebnicy oraz siedzibie I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej należy zachować odstęp 1,5 – 2 m, chyba że są to osoby zamieszkujące wspólnie.

8. Publiczność uczestniczy w rozprawie po wcześniejszym uzyskaniu kart wstępu na salę rozpraw;

9. Karty wstępu są wystawiane przez sekretariat Wydziału po uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziału lub przewodniczącym posiedzenia i ustaleniu, czy możliwe jest uczestniczenie publiczności przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, a w razie zaistnienia takie możliwości – po ustaleniu liczby osób;

10. O wystawienie kart wstępu zainteresowani zwracają się pocztą elektroniczną do sekretariatu właściwego Wydziału, nie później niż 7 dni przed rozprawą/posiedzeniem. Wystawienie kart polega na wytworzeniu listy osób, które mogą być wpuszczone do budynku sądowego w charakterze publiczności. Lista podlega przekazaniu ochronie budynku. O odmowie wydania karty wstępu sekretariat informuje drogą mailową.

11. Posiadanie karty wstępu nie dotyczy osób towarzyszących stronom, uczestnikom, obrońcom  lub pełnomocnikom.

12. Do Biura Podawczego oraz Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą oczekiwać maksymalnie dwie osoby (tj. jedna osoba obsługiwana i jedna w kolejce albo interesant z osobą towarzyszącą);

b) do każdego z Sekretariatów Wydziałów mogą oczekiwać na korytarzu maksymalnie dwie osoby;

c) świadków należy wzywać na wyznaczone godziny przesłuchania po jednej osobie, a w wyjątkowych wypadkach - po maksymalnie dwie osoby;

d) osoby wezwane/zawiadomione o rozprawie lub posiedzeniu jawnym uzyskają wstęp do budynku stanowiącego siedzibę Sądu Rejonowego w Trzebnicy na 10 minut przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, chyba że wcześniejsze wejście jest uzasadnione koniecznością załatwienia innej sprawy;

e) wchodzący do budynku Sądu oraz pomieszczeń I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej powinni zdezynfekować ręce, a także zasłaniać usta i nos stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów ustanawiających ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego;

f) przed wejściem na salę sądową, w związku z wezwaniem bądź zawiadomieniem o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, należy każdorazowo dokonywać dezynfekcji rąk, jak też w trakcie rozprawy zasłaniać nos i usta;

g) w razie konieczności przeprowadzenia konfrontacji, konieczne jest zachowanie reguł bezpieczeństwa, a zwłaszcza odległości nie mniejszej niż 1,5 metra;

h) w sprawach z udziałem zawodowych pełnomocników - rozważyć telefoniczne lub mailowe zawiadamianie o terminach rozpraw, posiedzeń oraz planowanych czynnościach, jak również ustalić, czy wnioskowanego do przesłuchania świadka nie może zawiadomić strona postępowania; w miarę możliwości ten sposób komunikowania rozważyć także w odniesieniu do stron działających samodzielnie;

i) godziny rozpoczęcia rozpraw i posiedzeń jawnych należy planować z uwzględnieniem czasu koniecznego dla wywietrzenia sali.

13. Ustala się godziny pracy Sądu od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30;

14. Biuro Podawcze oraz Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych są czynne w godzinach 8.00-15.00, z przerwą w godzinach 11.30-12.00.

15. Bezpośrednia obsługa interesantów w sekretariatach Wydziałów dotyczy wyłącznie:

a. zapoznawania się z aktami spraw, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu daty i godziny,

b. udzielania informacji w przypadkach, w których nie jest to możliwe telefonicznie lub mailowo.

16.  Wydawanie odpisów, kserokopii oraz innych dokumentów z akt spraw, w których zachodzi potrzeba odbioru osobistego, będzie realizowane w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu daty w sekretariacie wydziału, w którym jest lub była prowadzona sprawa.

17. Skargi do Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów są przyjmowane drogą elektroniczną lub na piśmie, a w razie konieczności wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Osobiste przyjęcie stron nastąpi wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest możliwe złożenie skargi w sposób wskazany powyżej.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player